Home
     

De InspectieVraagbaak

   
     
     
       

De InspectieVraagbaak is een bedrijf dat geheel onafhankelijk werkt en gespecialiseerd is in alle keuringen en inspecties van technische installaties.

De kracht van De InspectieVraagbaak is dat ze, waar nodig, expertise uit andere Vraagbaken kan halen, om zo tot effectieve aanbevelingen te komen voor uw bedrijf. De aanbevelingen dienen als bijdrage voor de kwaliteit en continuïteit van uw bedrijfsvoering. 

Waarom inspectie?

In de wet- en regelgeving wordt de zorgplicht beschreven. de zorgplicht houdt in dat een eigenaar of beheerder van een installatie verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid van de installatie.
wij inspecteren en (indien nodig) keuren uw installatie aan de hand van de volgende wetgeving:

 

 • Bouwbesluit
 • Arbowet
 • Wet Aansprakelijkheid
 • Waterleidingwet
 • en de bijbehorende besluiten

De InspectieVraagbaak houdt zich bezig met (onder andere) de volgende activiteiten:
 • Inspecteren van elektrotechnische installaties
 • Inspecteren van werktuigbouwkundige installaties
 • Inspecteren van arbeidsmiddelen en machines
 • Inspecteren volgens de richtlijnen ATEX 95 en ATEX 137
 • Conditiemeting conform NEN 2767
 • Legionellapreventie
 • Milieu
 • Energieprestatiecertificaat
 • Woning APK
 • Aankoopkeuring
 • Onderzoek doen naar en/of adviseren over de arbeidsomstandigheden op de werkplek
 • Ontruimingsplan/vluchtwegtekeningen


Veel verzekeringsmaatschappijen vragen u aan te tonen dat uw installaties geïnspecteerd dan wel gekeurd zijn.

Wat kan de klant verwachten van een inspectie?

De InspectieVraagbaak werkt in verschillende stappen om tot een goed eindproduct te komen:

1. Plan van Toezicht

Dit document geeft een beschrijving van de aanpak van de uit te voeren inspecties aan installaties. Het document dient als vastlegging van afspraken tussen de opdrachtgever (of namens hem de beheerder) en de opdrachtnemer (of namens de toezichtverantwoordelijke). De afspraken worden op basis van de in stap twee en drie beschreven activiteiten gemaakt.

2. Opnemen/beschrijven van visuele bevindingen

De visuele inspectie: het onderzoeken van de installaties om vast te stellen of deze al dan niet op de juiste wijze zijn aangelegd. bij een visuele inspectie komen de volgende zaken aan bod:

 • Toetsing van de installatietekeningen of deze voldoen aan de (toen) geldende normgeving
 • Toetsing van de installatietekeningen aan de werkelijke gemonteerde installatie
 • Toetsing van de installatie aan de relevante productnormen
 • Het vaststellen van afwijkingen

3. Metingen/beproevingen

Metingen en beproeving: het vaststellen of de toegepaste installatiecomponenten al dan niet juist en doeltreffend zijn. Dit houdt ook het uitvoeren van metingen in, met daarvoor geschikte meetinstrumenten, om gegevens te verzamelen die niet door visuele controle kunnen worden vastgesteld.

4. Rapportage

Het rapport bestaat uit:

 • Basisgegevens
 • Inleiding
 • Visuele inspectie, waar nodig ondersteund door foto's
 • Metingen en beproeving waarin opgenomen de resultaten
 • Conclusie en advies
 • Bijlage

Met het uitvoeren van een inspectie krijgt u helderheid over de staat van uw installaties en eigendommen, waarmee u invulling kunt geven aan de verantwoordelijkheid en continuïteit van uw bedrijfsvoering.

DEKRA gecertificeerd
Voor het uitvoeren van inspecties aan elektrische installaties en arbeidsmiddelen is De InspectieVraagbaak door DEKRA gecertificeerd, conform het Criteria van Toezicht. Het certificaat Criteria van Toezicht is voor u het vertrouwen dat de inspectie wordt uitgevoerd door deskundige personen en een basis om te voldoen aan de Arbowet.
 

De InspectieVraagbaak werkt met een VGM beheerssysteem dat voldoet aan de arboregels en is VCA* gecertificeerd.